public static $myAks = [
      'uTnsDeLMYe3OM7cALx04ay****',
      'v4jcHfzIMeNxC1s5qtreQA****',
      'SD1bB49aZuyowudZQDcxgs****',
      'PTkBaXwQPGr9lGkWA470Wy****',
      'svf0p9LTe9VTM8NTTF0MgH****',
    ];